STADGAR KULTURFÖRENINGEN MULLBERGET

 

1. Namn

Föreningens namn är Kulturföreningen Mullberget härefter kallat Föreningen.


2. Form

Föreningen är en ideell musik och kulturförening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall vara ansluten till lämplig riksorganisation för ideella musik/kulturföreningar.
 

3. Syfte och målsättning

Föreningens målsättning är att erbjuda lokaler för band,musiker, konstnärer, teatergrupper att arrangera spelningar för dessa samt att främja unga kulturutövares utveckling i kommunen.
 

4. Medlemskap


Aktiv medlem

Föreningen är öppen för alla. Aktiv medlem är den som årligen tagit ställning till medlemskap i Föreningen, och stödjer Föreningens syfte och målsättning genom att lösa aktivt medlemskap i Föreningen samt godkänna och följa de regler som sätts upp. Aktiv medlem har yttrande och förslagsrätt på alla medlems och årsmöten inom föreningen. Aktiv medlem har rösträtt på medlems och årsmöten.

Som aktiv medlem erbjuds man plats i replokal samt att ta del av annan verksamhet i Föreningen. Man förbinder sig även att arbeta vid de (”Trästock”) festivaler och andra ev- arrangemang som Föreningen arrangerar. Arbetet vid festivalen skall vara tydligt planerat innan festivalarbetets inledning.

Stödmedlem

Stödmedlem är den som en gång tagit ställning till stödmedlemskap i Föreningen. För avskrivning som stödmedlem krävs skriftlig begäran till styrelsen samt styrelsens bekräftelse på utträdet.

Som stödmedlem har man närvaro och yttranderätt på medlems och årsmöten. Stödmedlem har dock inte rätt till plats i replokal och aktiv del i Föreningens verksamhet. Man förbinder sig heller inte till arbete vid Föreningens festivaler. Deltagande och arbete vid dessa uppmuntras dock av Föreningen.

Organisationsmedlem

Ideell sammanslutning/organisation som godtar föreningens stadgar samt betalat av styrelsen fastställd årsavgift för medlemskap kan bli medlem i föreningen. Organisationsmedlem har rätt till ett ombud per organisation/sammanslutning. Ombud har yttrande och förslagsrätt på alla medlems och årsmöten inom föreningen. Ombud har rösträtt på medlems och årsmöten

Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar, regelverk eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt. Den uteslutne skall dock vara utesluten i väntan på ett sådant möte.
 

5. Möten

Medlemsmöte skall utlysas minst 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas minst 14 dagar i förväg och behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för styrelse, val av ordförande, val av övrig styrelse, styrelsens storlek, revisorer samt valberedning. Dessutom skall verksamhet vid eventuell festival under gångna året redovisas. Medlems och årsmöte kallas av styrelsen via lämpligt media eller på lämplig plats. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan årsmöte.
 

Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet skall vara behörigt måste kallelse vara föreningens medlemmar tillhanda senast 14 dagar i förväg.

Styrelsens sammansättning beslutas av årsmötet.. Beslutet skall gälla för kommande verksamhetsårs sittande styrelse, alltså inför nyval vid nästkommande årsmöte.

Ordförande väljs på ett år i taget, ledamöter på två. Suppleanter, valberedning och revisorer väljs på ett år. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:


1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

7. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

8. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

10. Val av styrelse (Valberedningens förslag)

(a) Styrelsens sammansättning (styrelsens storlek)

(b) Val av ordförande för en tid av ett år

(c) Val av ledamöter för en tid av två år

(d) Ev. fyllnadsval

(e) Val av suppleanter för en tid på ett år

11. Val av revisorer

12. Val av valberedningen

13. Inkomna motioner

14. Inkomna propositioner

15. Årets verksamhetsplan

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutning

Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Extra årsmöte kan ej hållas på samma dag/datum som ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska ske på separat kallelse från ordinarie årsmöte.
 

Styrelsemöten

Styrelsen beslutar i löpande frågor, är underställd medlems och årsmöten. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöten skall hållas regelbundet samt kallas vid akuta behov.
 

Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal gäller föreningens ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

 

Konstituerande styrelsemöte

På det första styrelsemötet efter ordinarie årsmöte sker konstituering av styrelsen för kommande verksamhetsår.

På det konstituerande styrelsemötet ska styrelsen besluta om:

1. Val av Vice Ordförande

2. Val av Kassör

3. Val av Sekreterare

4. Firmateckning och inköpsbelopp

(a) Attesträtt och attestordning

(b) Firmatecknare

5. Personalansvarig

6. Val av styrelse till Trästockfestivalen AB

 

6. Styrelse

Styrelsen skall leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De skall också verkställa beslut som tas på årsmötet. Styrelsen utser firmatecknare för Föreningen. Styrelsens interna sammansättning (speciella uppdrag, arbetsgrupper osv.) bestäms av styrelsen vid behov.
 

7. Interrimstyrelse

Vid stort antal avhopp, långvarig sjukdom, dödsfall osv. som gör styrelsen långvarigt icke beslutsmässig ska styrelsen kalla till medlemsmöte där interrimstyrelse väljs. Interrimstyrelse ska sitta fram till och med nästkommande årsmöte.
 

8. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första september till sista augusti.
 

9. Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie årsmöte.
 

10. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. För att föreningen ska upplösas så krävs att två på varandra efterföljande ordinarie årsmöten beslutar om upplösning. Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall Föreningens tillgångar fördelas enligt beslut av det sista mötet. Exempel kan vara föreningar och organisationer med liknande målsättning, välgörenhetsorganisationer eller andra organisationer.